Thursday, 3 February 2011

Overview of the Examination

The following is a brief summary of what the exam consists of.

ÚS DE LA LLENGUA

DURADA DE LA PROVA: 50'.

OPEN CLOZE TEST. Un text amb 10 espais en blanc, enfocat principalment a la gramàtica textual (coherència i cohesió internes del text) o a la morfosintaxi (nexes, connectors, temps verbals, verb patterns i/o estructures del nivell).

MULTIPLE CHOICE LEXICAL CLOZE TEST. Un text amb 10 espais seguit de preguntes d’opció múltiple amb 4 opcions. Prioritàriament enfocat a la precisió lèxica.

WORDBUILDING. Un text amb 10 espais en blanc. S’adjunten les paraules a partir de les quals s’ha de formar la nova paraula que s’adapti al context i posar-la a l’espai en blanc. L’enfocament és prioritàriament lèxic.

TRANSFORMATIONS. Exercicis en els quals s’han de transformar textos breus. S’inclou el començament i el final d’una frase que s’ha de completar amb les paraules adients. S'inclou també una paraula clau. L’enfocament és lèxic i gramatical; s’ha de demostrar l’habilitat d’expressar un missatge de forma diferent a la proposada utilitzant entre 3 i 6 paraules. Hi haurà 5 frases amb un total de 5 punts.

COMPRENSIÓ LECTORA

DURADA DE LA PROVA: 1 H.

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS. Un text extens acompanyat de preguntes d’opció múltiple de 4 opcions. (8 preguntes). Aquesta activitat va enfocada a la comprensió general i dels detalls específics del text.

MULTIPLE MATCHING. Un text compost de diversos paràgrafs que tracten de diferents persones, objectes o activitats. L'activitat consta de frases o preguntes que s'han d'associar i relacionar amb els paràgrafs adients. Aquesta activitat va enfocada a la comprensió detallada del text. Hi haurà 12 preguntes sense distractors.

COMPRENSIÓ AUDITIVA

DURADA DE LA PROVA: 45 MIN.
Cada text s’escoltarà 2 vegades.

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS. Un text oral en forma de monòleg o de conversa. L’activitat va enfocada a l’habilitat per entendre la informació general i específica, així com les intencions dels parlants del text oral. S’inclouran 8 preguntes d’opció múltiple triant entre 3 opcions.

GAPPED TEXT. S’escoltarà un enregistrament d’un monòleg i els examinands hauran de completar un text amb espais en blanc on falten paraules o expressions (12 espais). L’activitat va enfocada a extreure informació específica. El text en el qual figuren els espais en blanc conté frases del text que els examinands han escoltat, no la transcripció completa.

EXPRESSIÓ ESCRITA

DURADA DE LA PROVA: 1.40 H.

PRIMERA PART: 130 a 150 paraules.
Els examinands han de fer un escrit amb propòsit comunicatiu, el qual ha de contenir un missatge concret i específic, en forma de correu electrònic, invitació, carta formal breu o nota informativa o amb instruccions, etc. Els examinands tendran una sola opció.


SEGONA PART: 225-250 paraules.
Els examinands han fer un escrit adequat al nivell mostrant la capacitat de comunicació a través de la narració de fets, descripció de llocs i/o persones, exposició de fets o d’arguments a favor o en contra d’alguna proposta. Els examinands han de triar només una de les 2 propostes.

Els candidats han d’ajustar-se a la tasca i el gènere de text requerit. La seva producció ha de ser adequada en tot moment al propòsit, intenció i registre del text.

Els candidats han d’ajustar-se a l’extensió requerida; els textos massa curts o massa llargs poden rebre una qualificació negativa.

EXPRESSIÓ ORAL

DURADA DE LA PROVA: 20 MIN. APROX. (els quals inclouen el temps de preparació)
La prova es durà terme en parelles.
Abans de començar la prova els alumnes han de triar dos temes a l’atzar. Disposaran d’uns segons per decidir quin tema volen desenvolupar.

La primera part de la prova consta d’una tasca a desenvolupar en parelles. La segona part correspon a un monòleg. Les tasques individuals (monòlegs) tracten aspectes diferents del tema seleccionat.

PRIMERA PART (interacció)
S’inclouen unes fotos acompanyades de preguntes.
Una tasca conjunta durant la qual els examinands han de parlar del TEMA que hagin triat amb fotos i preguntes que s'inclouen per donar suport al desenvolupament del tema. No es tracta d'una descripció detallada de les fotografies.

SEGONA PART (monòleg)
Una tasca individual durant la qual cada examinand ha de desenvolupar aspectes diferents o més concrets del tema que s'ha tractat en la primera part de la prova. Aquesta part es basarà en unes 3 preguntes de les quals l’examinand n’haurà de triar 2 i no hi haurà cap fotografia.

En acabar els examinadors poden plantejar preguntes sobre el contingut de les intervencions dels examinands. Per aquest motiu, és necessari que els examinands s’escoltin mútuament.

http://www.caib.es/sites/M1502111317262137083894/ca/nivell_avancat-83784/

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.